โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 04 271 1615

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

SAKONNAKHON HOSPITAL

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งและหัวใจ อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

ศูนย์โรคหัวใจ | Cath Lab ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

พัฒนาการเรียนรู้ และ สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสำเร็จ

เพราะ เราใส่ใจคุณ

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์

ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร

บริการสุขภาพหลายระดับ

บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

บริการสุขภาพแบบผสมผสาน

บริการสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน

พัฒนาการเรียนรู้

พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ค่านิยมโรงพยาบาลฯ

" ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสำเร็จ "

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม
ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ อย่างครบวงจร

ทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ผู้บริหารทีมปัจจุบัน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ประวัติ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสกลนคร เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ขนาด 768 เตียง

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาล อยู่ติดหนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่รวมเป็น 54 ไร่ 3 งาน

ความเป็นมา

โรงพยาบาลสกลนคร ได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2494 ในพื้นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นวัดร้าง มีชื่อว่า “วัดสระแก้ววิทยาราม” ซึ่งยังคงให้เห็นรอยเดิมอยู่ คือ “อนุสสาวรีย์บรรจุอัฎฐิพระพินิจบำรุงราษฎร์ (คาย นิตยสุภาพ) ตามประวัติเคยเป็นผู้อุปถัมภ์วัดนี้ เป็นครูสอนภาษาไทย เป็นครูคนแรกของเมืองสกลนคร ท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อชาวสกลนคร เป็นอันมากจึงยังรักษา อนุสาวรีย์ท่านไว้ และยังมีพระประทาน องค์ใหญ่ ชื่อว่า หลวงพ่อ “เลไลย์” จากพื้นที่ธรณีสงฆ์ มาเป็นโรงพยาบาล โดยนายแพทย์ กิตติ มฤคทัต เป็นผู้รับสัญญา เนื้อที่เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาล มีประมาณ 10 ไร่

อ่านประวัติเพิ่มเติม


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งและหัวใจ อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจโรงพยาบาลสกลนคร

1. บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

2. บริหารสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน

3. พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ค่านิยม (Core Values)

ค่านิยมโรงพยาบาลสกลนคร

" ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสำเร็จ "

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

M : Mastery เป็นนายตัวเอง

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

กลยุทธ์ (Strategy)

Service Excellence

พัฒนาความปลอดภัยทางคลินิกโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

People Excellence

พัฒนากำลังคน

P&P Excellence

พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก

Governance Excellence

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว/ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

การนำองค์กรโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
โดย นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่เผยแพร่ 05/07/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (จิตเวชและยาเสพติด)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(สนาม)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รายชื่อสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 04/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รายชื่อสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 03/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
แก้ไขตารางเวรกระดูกและข้อ อายุรกรรมที่ ER เวรเบิกและเวรอยู่จริง ประจำเดือนตุลาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 02/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 02/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน กรกฎาคม + สิงหาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 13/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง ตารางเวรนอกเวลาแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เดือนกันยายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 13/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
กำหนดการกิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)"
ขอเชิญ หัวหน้าตึก หัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)" บริเวณหน้าห้อง ตรวจงานผู้ป่วยนอก ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08:30 น.
วันที่เผยแพร่ 08/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 (เวรเบิก)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ตารางเวรแพทย์อุบัติเหตุและนิติเวช ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ "ปลอดสารพิษ"
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ "ปลอดสารพิษ" ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรโดยตรง ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10:00 - 14:00 น. ณ ข้างร้านค้าสวัสดิการตึก 8 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่เผยแพร่ 04/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง คลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลสกลนคร
คลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลสกลนคร เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08:00 - 16:00 น. โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ พยาบาลอาชีวอนามัย สถานที่ตั้งคลินิก : อาคารอุบัตเหตุฉุกเฉิน ข้างห้องสมุดโรงพยาบาล ติดต่อสอบถาม โทร 042 711 615 ต่อ 1055
วันที่เผยแพร่ 20/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภัยสุขภาพ/โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
กำหนดการกิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)"
ขอเชิญ หัวหน้าตึก หัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House)" บริเวณหน้าห้อง ตรวจงานผู้ป่วยนอก ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08:30 น.
วันที่เผยแพร่ 08/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ "ปลอดสารพิษ"
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ "ปลอดสารพิษ" ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรโดยตรง ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10:00 - 14:00 น. ณ ข้างร้านค้าสวัสดิการตึก 8 ชั้น โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่เผยแพร่ 04/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
ประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
วันที่เผยแพร่ 22/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง โรงพยาบาลสกลนคร"
เรื่อง กฎหมายและระเบียบการบริหารโรงพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข HR 4.0 ระหว่างวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ ห้องประชุมธนากโร ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และขอให้ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรม มายังกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
วันที่เผยแพร่ 18/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่เผยแพร่ 03/07/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
คู่มือร้องเรียน โรงพยาบาลสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 03/07/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ตลาดเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกร
ตลาดเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรโดยตรง สำหรับพี่น้องชาวโรงพยาบาลสกลนคร ท่านสามารถเพลินเพลิดในการเลือกซื้อได้ ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน ณ.ข้างร้านค้าสวัสดิการ ตึก 8 ชั้น เวลา 10.00-14.00 น. ( กรณีวันจันทร์ที่ 2 ตรงกับวันหยุด เลื่อนเป็นวันจันทร์สัปดาห์ถัดไป)
วันที่เผยแพร่ 17/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเรียนเชิญเข้าอบรม โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ
ขอเรียนเชิญ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน เข้าอบรม โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนทางการแพทย์ และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 - 18:30 น. ณ ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่เผยแพร่ 16/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 9-19 ต.ค. 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบเพื่อจำแนกชนิดจุลชีพและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของต้านจุลชีพฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบเพื่อจำแนกชนิดจุลชีพและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของต้านจุลชีพพร้อมเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่เผยแพร่ 04/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่รายละเอียดเฉพาะและราคากลาง ไหมเย็บแผล polypropylene 20 รายการ
เผยแพร่รายละเอียดเฉพาะและราคากลาง ไหมเย็บแผล polypropylene 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่เผยแพร่ 04/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดเฉพาะและราคากลาง ไหมเย็บแผล Synthetic Absorbable 22 รายการ
เผยแพร่รายละเอียดเฉพาะและราคากลาง ไหมเย็บแผล Synthetic Absorbable 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่เผยแพร่ 04/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดเฉพาะและราคากลาง ไหมเย็บแผล polyester 20 รายการ
เผยแพร่รายละเอียดเฉพาะและราคากลาง ไหมเย็บแผล polyester 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่เผยแพร่ 04/10/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สามารถเคลื่อนย้ายไปกับผู้ป่วยได้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
วันที่เผยแพร่ 12/09/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/07/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/06/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบมดลองประจำเดือน เมษายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/05/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำปีเดือน เม.ย. - ก.ค. 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 22/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/08/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/07/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/06/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/05/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/03/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
ข่าวสารทั้งหมด กระดานข่าว/ติดประกาศ กิจกรรม/สาระน่ารู้

ข่าวสารจาก Facebook

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาฯ

เราเต็มใจให้บริการ ประชาชน

86

แพทย์ 86 คน

แพทย์ (Physician)

708

พยาบาล 708 คน

พยาบาลวิชาชีพ (Nurses)

1861

เจ้าหน้าที่ 1,861 คน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ (Officer)

30

รถพยาบาล 30 คัน

รถพยาบาล (Ambulance)

768

768 เตียง

ห้องพักโรงพยาบาล

98.75

98.75 %

อัตราการครองเตียง

51816

51,816 ครั้ง/2560

ผู้ป่วยใน (IPD)

619642

619,642 ครั้ง/2560

ผู้ป่วยนอก (OPD)

ดูแลรักษาโรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

สร้างนวัตกรรมรักษาสุขภาพ อย่างครบวงจร